Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meent, een leerling bij de schoolcommissie voor tijdelijke of definitieve verwijdering te moeten voordragen, moet hij bevoegd zijn den betreffende voorloopig weg te zenden, tot de commissie zal beslist hebben. Verder zou, met intrekking van de bekende ('k heb ze wel eens „berucht" hooren noemen) circulaire, dagteekenende uit een tijd, toen een vurige ijver voor de volksschool liet Departement van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid meer verwarmde dan verlichtte, een circulaire moeten gezonden worden aan schoolcommissies en hoofdonderwijzers om hen er opmerkzaam op te maken, dat liet de vaste wil der Regeering was, dat grove onbetamelijkheden der schooljeugd met kracht bestreden werden. De onderwijzers moesten weten, dat van hen gevorderd werden een liederlijke behandeling der kinderen in 't algemeen en veel toegevendheid tegenover kleine fouten en ook grootere misslagen, die meer aan onnadenkendheid dan aan boozen wil zijn toe te schrijven; doch tevens, dat een streng optreden werd verlangd tegen zonden als de volgende: onzedelijkheid in woord of schrift; brutaalheid tegenover een onderwijzer of ook hardnekkig, passief verzet; verregaande koppigheid; voortdurende luiheid. Laat ik eindigen met aanhaling van de volgende woorden van Aristoteles: De zedelijke opvoeding is echter vooral daarom van zooveel belang, omdat de mensch, wanneer hij alleen intellectueel ontwikkeld is, zonder iets van deugd te weten, in het onrechtvaardigste en onhandelbaarste aller wezens ontaardt, daar zijn \ei stand, dat hem boven anderen verheft, hem nu

Sluiten