Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

slechts zooveel te meer wapenen in de hand geeft om anderen kwaad te doen.

Naschrift 1900. Ik laat hier eenige passages volgen uit de redevoering, uitgesproken door wijlen den heer A. A. M. N. Keuchenius bij de opening van de school met den Bijbel te Batavia, waarin op m. i. voortreffelijke wijze de waarheid in het licht gesteld wordt, dat de zedelijke opvoeding bijna geheel uit onze openbare scholen verdwenen is, dat men alleen nog streeft naar het aanbrengen van kennis, zonder zich aan het gemoedsleven der kinderen te laten gelegen liggen. Niet de onderwijze!' is de schuldige, dit is, naast de gebiekkige wettelijke verordeningen, de tijdgeest hier en in Nederland, welke den onderwijzer verbiedt mede opvoeder te zijn in den waren zin van 't woord.

Het eenige, waar op de openbare

school naar gejaagd, naar gestreefd wordt, is om den kleinen staatsburger eene bepaalde hoeveelheid kennis aan te brengen. De kinderen op de openbare lagere scholen, de jongelingen op de Hoogere Burgerscholen, de meisjes op de Jonge-Juffrouwenscholen, zij zijn voor de onderwijzers en onderwijzeressen zoovele individuen met enkel hoofden, dingen zonder hart en gemoed, waar men zich dan ook alléén beijvert voor de vulling dier hoofden te zorgen, maar waar het gemoedsleven volkomen aan zich zelf wordt overgelaten.

Wat kan hiervan anders het gevolg wezen dan dat wij eene maatschappij krijgen van lieden, wier verwaarloosd gemoedsleven zich moet openbal en in

Sluiten