Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

resp. vertrouwen in de oneerlijkheid, op komische wijze. Ik heb eens een jongen ontmoet, die kleinambtenaars-examen wenschte te doen. Zijn onderwijzer verklaarde hem, dat daar absoluut geen denken aan was. Hij zou minstens nog een jaar moeten studeeren. De vader van onzen jonkman meldde dezen echter aan voor het te houden examen, want zijn broeder, zoo vertelde hij kalmpjes, was een goed vriend van den resident, en daarom zou die zaak wel in orde komen. Praat velen van hen, 't zij Indo's of pursang Europeanen, die tot de minder ontwikkelden behooren en hier zijn grootgegroeid, zoo iets maar uit het hoofd! Het jonge mensch van zooeven deed examen en werd natuurlijk afgewezen, 't Is waar ook, onder de residenten zijn van die valsche lui, die, waar 't op daden aankomt, niets voor iemand over hebben!

Iedereen, die er iets toe bijdraagt om een dergelijke, hoogst fatale denkwijze te bestrijden, doet een dienst aan onze Indische maatschappij en vooral aan de jeugd. Dit kunnen wij allen, en vooral zij, die op het begeven van ambten of particuliere betrekkingen meer of minder invloed uitoefenen. Wel mogen zij bedenken, dat protectie niet alleen een onrecht is tegenover 't individu, maar tevens een onrecht tegenover de maatschappij.

Das eben ist der Fluch der bösen That,

Dasz sie fortzeugend immer Böses musz gebaren.

Doch verreweg het meeste moet in deze zaak van 't huisgezin verwacht worden. Wie meent in afkeurenden zin over anderen te moeten spreken, moest dit, een enkele uitzondering, waar het een

Sluiten