Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Jozef." Dit laatste boek zou thans natuurlijk niet meer geschikt zijn, nu tegenwoordig op eenige bekendheid met den inhoud van den bijbel door velen volstrekt geen prijs meer wordt gesteld. Hoevelen van het jongere geslacht hier in Indië weten nog, wat Paschen of Pinksteren beduidt, en toch is veel in onze geschiedenis en onze litteratuur, veel zelfs in ons tegenwoordig volksleven, eenvoudig weg niet volkomen te begrijpen, zonder eenige kennis van het grondboek van den christelijken godsdienst.

Een kwart eeuw geleden kwam verzet tegen een leesboek, dat behalve lezen tegelijkertijd kennis van een ander leervak zocht aan te brengen. De heer Leopold gaf zijn letterkundige leesboeken voor de hoogere klassen der lagere en voor de middelbare school uit, de strooming veranderde geheel, 't zoogenaamde leer-leesboek werd in den ban gedaan. In een leesboek mocht voortaan ook geen enkel lesje meer voorkomen, waaruit iets te leeren viel. Schrijvers van schoolboeken traden op met dozijnen nieuwe leesboeken, de admiration mutuelle en de betaalde aanprijzingen deden het hare, en onze scholen werden overstroomd met leesboeken van de toen nieuwe richting, waarbij het weinige koren naast het vele kaf een zeer bescheiden plaatsje vond. Had Leopold nog, zij het dan ook lang niet altijd met succes, gestreefd naar schoonen vorm en inhoud, dat was op den duur ook nog te veel. Men zou voortaan zoo recht voor kinderen en in den kindertoon schrijven, en . . . men schreef niet kinderlijk, maar kinderachtig onbeduidend.

Sluiten