Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En inderdaad, de school moet geven opvoeding in ruimeren zin, en deze mag niet uitsluitend beoogen kennis aan te brengen, zij moet als haar hoogste doel beschouwen: het waarachtige geluk van den niensch te bevorderen. Hiertoe is de ontwikkeling van het verstand één middel, doch de ontwikkeling van het zedelijk bewustzijn is van niet minder belang. Het zij mij vergund een en ander in 't midden te brengen in betrekking tot eene maatschappelijke deugd, waarvan de waarde vaak te laag wordt aangeslagen, eene deugd, die in onze scholen zeer kan worden en veelal ook wel wordt aangekweekt, nl. ordelijkheid en stiptheid.

Het is mijn doel niet te trachten iets nieuws te zeggen over dit onderwerp, 'k wensch slechts te herinneren aan iets, wat ouders en onderwijzers niet te levendig voor oogen staan kan.

In hooge mate is orde en stiptheid bevorderlijk aan het geluk van den menscli; het begrip, door die twee woorden uitgedrukt, is eene maatschappelijke deugd, die groote christelijke deugden in haar gevolg heeft.

„Orde is de school der wijsheid en der deugd" zegt een Duitsch spreekwoord, en „orde houdt de wereld in stand".

Gelijk bij alle andere goede eigenschappen van den mensch is ook hier vroegtijdige oefening noodig, en daarom rust in "de eerste plaats op het huisgezin de taak orde en stiptheid aan te kweeken. Het kind moet al heel vroeg zelf leeren zorgen, ordelijk zorgen, voor zijn kleeren, zijn speelgoed, boeken, huiswerk, zijn duiven of.konijntjes. Zoo moet orde en stiptheid bij al, wat het kind doet, door voort-

Sluiten