Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behaaglijk kan de woning van een ordelijk en net, zij het. ook arm, gezin er uitzien, en hoe unheimlich, ja afstootend de woning, waar alles dooreen ligt, waar geen leege stoel te vinden is, waar netheid en zindelijkheid geheel ontbreken. Die twee woningen vergelijkende, begrijpt men, dat de bewoner van de eerste zijn tehuis gezellig vindt, terwijl zijn buurman zijne vrije uren liefst elders doorbrengt. Uithuizigheid en misbruik van sterken drank zijn niet altijd de oorzaak van eene verwaarloosde huishouding, wellicht vaker nog zijn zij het gevolg daarvan.

Is het huisgezin de plaats, waar de deugd der orde en nauwgezetheid het eerst en het best kan en moet beoefend worden, toch rust ook op de school die plicht. Hier nu vinden wij een groot verschil. Van de leerlingen van sommige scholen is alle schriftelijk werk met groote zorg gemaakt; het ziet er netjes uit, de leesteekens zijn niet vergeten, evenmin de puntjes op de i's. Van de leerlingen van andere scholen kan men niet hetzelfde zeggen; zij hebben eene neiging tot slordig en onduidelijk schrijven, de leesteekens beschouwen zij als noodeloozen ballast, fouten tegen de taal- ot spelregels als iets wat minder afdoet. Wanneer men tegenover hen vasthoudt aan den eiscli, dat zij duidelijk schrift en, voor zooverre zij dit kunnen, correct Nederlandsch leveren, dat zij de leesteekens geregeld plaatsen en de puntjes op de i's, dan vinden zij dit, in den beginne althans, zeer kleingeestig. En evenwel moeten zij, zoo mogelijk, menschen worden, „die de puntjes op de is weten te zetten". Dergelijke kleinigheden (?) mogen velen

Sluiten