Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

begrippen, en de inlander, die voor ons opbergen en bewaren één en hetzelfde woord bezigt, is zich ook niet bewast van het verschil, dat wij maken tusschen simpan, opbergen, en simpan, bewaren. Voor vele in Indië geboren Europeanen is meebrengen en meenemen één, daar zij vpor die twee begrippen slechts één woord gebruiken. Dit is nog niet zoo erg, maar de straks bedoelde kinderen leeren later ook zoo moeilijk, wat de Hollandsch sprekende zich ongemerkt en zonder moeite eigen maken, namelijk het juiste begrip en gebruik van abstracte woorden. Het Maleisch, zoo arm aan dergelijke uitdrukkingen en tevens aan betrekkingsvormen, is zeker al heel weinig geschikt om de verstandelijke ontwikkeling van een kind te bevorderen. Later kunnen de ouders dikwijls niet begrijpen, waarom hunne kinderen minder weten dan andere, waarom zij eerst op vijftienjarigen leeftijd tot de Hoogere Burgerschool worden toegelaten, terwijl andere op dien leeftijd reeds in het tweede of derde studiejaar zitten. De hoofdoorzaak is dan vaak het Maleisch spreken in de vroegste jeugd. Daar dit blad „Het Onderwijs" ook door vele ouders gelezen wordt, meende ik bovenstaande opmerking hierbij te mogen voegen.

De lagere school doet al het mogelijke om ook de hierboven bedoelde kinderen goed Nederlandsch te leeren. Ik meen dat hiertoe vooral aanbevelenswaardig zijn: 1° veel mondelinge oefeningen in den geest van „Moedertaal" door Stellwagen. Die moeten gerepeteerd en nog eens en nog eens gerepeteerd worden. Ik geloof, dat niet zelden te veel schrif-

Sluiten