Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaap Sampangmangio (noordelijkste punt), Aartgijzenhoek (oostelijkste punt), K. Salatan zuidelijkste punt), K. Batoe Bela (westelijkste punt), K. Oensang, K. St. Antonio, K. Ares, K. Malateijer, Vlakke Hoek of K. Poeding, K. Sarnbar, K. Pajoeng, K. Api, K. Datoe, K. Sirik, K. Barram".

De kandidaat behoeft er, volgens het Programma, geen enkele van te kennen.

En, afgezien van het Programma, staat het nut, dat de kennis van al die kapen ons aanbrengt, in eenige verhouding tot de moeite, die het kost om ze van buiten te leeren en ze telkens en telkens weer te repeteeren? Men vergete niet, dat er toch nog zooveel anders, zoo ontzaglijk veel van 't geheugen der aspiranten zal gevergd worden. Van bijna geen kennis kan men zeggen dat zij volstrekt waardeloos is, doch bij het onderwijs moet met de grootste zorgvuldigheid de betrekkelijke waarde der vakken onderling vergeleken worden. En zoo noodig als een algemeene kennis van de aardrijkskunde is, zoo weinig waarde kan men toekennen, dunkt mij, aan details als de zooeven aangehaalde. Hoe het elders is, weet ik niet, maar hier te Batavia bepaalde zich het vorig jaar 't examen in de aardrijkskunde tot de eischen van 't Programma; wanneer een enkele vraag daarbuiten gedaan werd, geschiedde dit om hen, die wellicht uitmuntten in dat vak, in de gelegenheid te stellen zulks te toonen. Want hier verbiedt het Programma niet, dat men kennis, boven hetgeen rechtstreeks gevorderd en als zoodanig met name genoemd, als eene aanbeveling beschouwe. Zoo schijnt het

Sluiten