Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eenvoudige zinnetjes moet de candidaat toonen, dat hij de gemakkelijkste regels over de veranderingen der naam- en werkwoorden kent en weet toe te passen. P>ij liet lezen van een gemakkelijk Fransch prozastukje wordt zijne uitspraak, zijne kennis der meer gebruikelijke Fransche woorden en van de eenvoudigste taalregels nader op do proef gesteld. Op do kennis van de regels van de vervoeging der regelmatige werkwoorden zal bijzonder gelet worden; van de onregelmatige behoort hij de meest gebruikelijke te kunnen vervoegen. Kennis van eigenaardige Fransche zegswijzen wordt niet gevorderd.

De eischen voor het Fransch zijn nog al rekbaar, zoodat er voor dit vak dan ook vrij wat onderscheid bestaat tusschen de eischen in de praktijk bij de toelatingsexamens aan de verschillende Hoogere Burgerscholen. Volgens mijne ondervinding is het examen voor het Fransch te Batavia moeiel ijker dan het te Soerabaja was en vermoedelijk is, en het schijnt, dat men te Semarang nog ruim zoo toegevend is als te Soerabaja.

Elk jaar wordt in de dagbladen en ook in „Het Onderwijs" het schriftelijk werk, dat opgegeven is, gepubliceerd, zoodat belanghebbenden vooruit kunnen weten, hoe moeielijk dat werk ongeveer wezen zal. In de „Soerabaja-Courant" merkte ik hieromtrent op:

„Men vergete daarbij dan niet, dat met een nogal respectabel getal fouten genoegen wordt genomen. Bij leerlingen van dien leeftijd mag men trouwens wel eenige fouten op rekening van hunne onnadenkendheid stellen. Als men hun op de. begane zonden wijst, dan blijkt bijna altijd, dat zij van een gedeelte heel goed zeiven weten, dat het fouten zijn, en hoe het eigenlijk wezen moest". Op mijne ondervinding afgaande, zou ik niet durven beweren, dat dit genoegen nemen met „een respectabel getal

Sluiten