Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fouten" ook voor Batavia geldt. Wel mogen er eenige fouten in het werk zijn, maar men neemt toch in 't algemeen, altijd naar mijne meening, de eischen nog al streng op. Als leeraar, tijdens mijn verloftijd, aan een Nederlandsch gymnasium, gaf ik voor het overgangsexamen van de 1° naar de 2" klasse hetzelfde Fransche werk op, dat hier te Batavia voor het toelatingsexamen gediend had. De Rector vond dat werk goed, doch was toch eer geneigd het te moeielijk dan te gemakkelijk te noemen, en 't was voor de 2' Jdasse.*)

Om nu nog even over de admissie-examens in het algemeen te spreken: de wijze, waarop ik ze hier in Indië steeds heb zien afnemen, is voor mij een waarborg, dat van „africhten" voor die examens weinig sprake wezen kan. Bij alle vakken wordt er steeds op gelet, of de aspiranten wel goed be-

*J En sedert (lit opstel geschreven werd (189f>) zijn de eischen voor het Fransch te Batavia in de praktijk nog verzwaard, ofschoon het Programma onveranderd gebleven is. Er wordt nu een aaneengeschakeld verhaaltje ter schriftelijke vertaling in het Fransch opgegeven, liet komt mij voor, dat dit beslist in strijd is met de geldende voorschriften (men vergelijke blz. 109 hiervoor, kleine druk). Den eersten keer, dat zóó geëxamineerd werd. kregen 78 van de 135 aspiranten onvoldoende voor het Fransch, dat.is bijna .>8 procent, terwijl voor het schriftelijk examenwerk aan 84 aspiranten beneden eren voldoende werd toegekend, dat is zelfs ruim G2 procent. Het komt mij voor, dat zulke eischen niet alleen in strijd zijn met de wettelijke voorschriften, maar ook (dit is natuurlijk niet meer dan eene persoonlijke opvatting) eene miskenning zijn van hetgeen van eene goede lagere school, onder gewone omstandigheden, verwacht mag worden.

Naschrift 1900.

Sluiten