Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN HAKTELIJK WOOIil)

Hij gelegenheid der Promo/ie aan de Hoogere Burgerschool mor Meisjes ie Bataria (1896).

De President van liet College van Curatoren, Dr. P. van der Stok, was door ongesteldheid verhinderd tegenwoordig te zijn. Het aflezen deibevorderden geschiedde daaróm door het lid van het College den heer J. E. de Meijier.

Eerst echter sprak ZEd. een kort, maar hartelijk woord tot de leerlingen, hare leeraressen en leeraars. Als ingenieur vergeleek hij het werk der Hoogere Burgerschool voor Meisjes bij het leggen van fondamenten. Even als deugdelijke fondamenten het eerste vereischte zijn voor een goed en schoon gebouw, zoo is hetgeen de Hoogere Burgerschool kan geven ook slechts de basis, waarop kan en moet worden voortgebouwd. Doch goede fondamenten leggen is geen gemakkelijk werk; veel moet worden weggenomen, paleu moeten worden geheid en dit zóó, dat de stevigheid niets te wenschen overlaat. Evenzoo bij het onderwijs.

Eerst later zullen de leerlingen, als de beslommeringen van het dagelijksche leven, afgewisseld door de gewone vermaken, haar niet bevredigen kunnen, het geleerde recht naar waarde schatten, als zij dan de gedachten van groote mannen en vrouwen in de verschillende talen kunnen begrijpen en bewonderen, daarin, zoo noodig, troost en kracht vinden en ze tot hare verdere ontwikkeling dienstbaar maken. Zich vervolgens tot de leeraressen

8.

Sluiten