Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat ook voor dit vak geldt, daf zij, die hiervoor goed bekomen hebben, geacht moeten worden klaar te zijn voor de 2C klasse van eene Nederlandsche Hoogere Burgerschool of een Nederlandsch Gymnasium.

Overigens is het mij altijd een genot te luisteren naar het examineeren in het mondeling rekenen hier te Batavia. Van africhting voor een examen, dat zóó wordt afgenomen, kan geen sprake wezen; hier kan geen „geestelijke vingervlugheid", zooals men 't genoemd heeft, de redeneering vervangen. Ik geloof, dat vele jonge onderwijzers zouden kunnen protiteeren voor hun onderwijs door deze examens bij te wonen.

In Pruisen was het, en waarschijnlijk is dit nog zoo, gewoonte, dat Gouvernementsonderwijzers nu en dan in andere scholen dan de hunne gingen hospiteeren, d. w. z. het onderwijs bijwoonden, om met hetgeen zij daar zagen en hoorden wellicht hun voordeel te kunnen doen bij hun eigen onderwijs. Dit bestaat bij ons niet, doch ik geloof, dat het wel aanbeveling zou verdienen om, vooral aan jonge, onderwijzers, die er prijs op stelden, de gelegenheid te geven, voor zooverre het met de werkzaamheden in hun school geschikt kon worden, het admissie-examen gedurende één of twee dagen bij te wonen.

Evenzoo is het wel een voordeel voor Lager en Middelbaar Onderwijs, als de leeraren, die in de lagere klassen onderwijzen, meer voeling houden met de lagere school dan door de toelatingsexamens alleen 't geval kan zijn.

Sluiten