Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat. het zoo niet behoort, maar de hoofdonderwijzer wil het nu eenmaal zoo, ik kan er niets aan doen.

„Maar, kerel! Je bent toch niet van was gemaakt", voegde de van ijver blakende inspecteur hem nijdig toe. Ik weet niet, of de onderwijzer daarop geantwoord heeft, doch zeker is, dat hij gehandeld had volgens wet en plicht. Niet iedereen voelt zich geroepen telkens weer bezwaren in te brengen tegen eene regeling van zaken, waarbij dooiden wetgever expresselijk is voorgeschreven, dat men zich heeft te schikken naar de inzichten van den chef, zonder meer.

De heer A. J. L. meent, dat die vergaderingen wel wenschelijk zijn voor het Middelbaar onderwijs, wijl men daar met vakonderwijzers te doen heeft, doch niet voor het Lager Onderwijs. Juist omdat de onderwijzer der Lagere School in alle vakken en in alle klassen kan, en te zijner tijd, moet onderwijzen, en hij dus verstand heeft, althans behoort te hebben van het geheel, en door de wet als zoodanig ook bevoegd is verklaard, acht ik vergaderingen van het onderwijzend personeel der Lagere school nog des te meer aanbevelenswaardig.

Intusschen, zijn die vergaderingen in het Reglement ook al niet opgenomen, uitgesloten zijn zij evenmin, en het schijnt mij toe, dat de „hoofden" de belangen van hunne school in hooge mate kunnen bevorderen door op geregelde tijden besprekingen te houden met het verdere personeel, dit niet zoo ter loops in de uitspanning, maar op een daarvoor vastgestelden avond. Voor ik in Indië kwam, achtte ik zoo iets van zelf sprekend.

9.

Sluiten