Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EXAMINEEREN

OP

EEN AFSTAND.

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs" van 10 October 1896, No. 41).

De Schoolcommissie te Padang heeft zich moeite gegeven om te verkrijgen, dat voortaan aspirantHoogere Burgers in de gelegenheid zullen gesteld worden ook op andere plaatsen dan alleen in de drie hoofdsteden van Java admissie-examen af te leggen voor het Middelbaar Onderwijs hier te lande. Is het voor jongelieden, die eene Hoogere Burgerschool willen bezoeken, en voor hunne ouders steeds eene groote teleurstelling, wanneer van de eersten het „gewogen, maar te licht bevonden" verklaard wordt, , nog veel grooter moet die teleurstelling zijn, waar het jongelieden betreft, die er eene kostbare zeereis voor hebben moeten doen en nu tot eene tweede, dergelijke reis gedwongen zijn. Aan de Schoolcommissie te Padang komt er de dank voor toe van het publiek buiten Java en Madoera, dat zij, niet afgeschrikt door hetgeen in dit opzicht reeds vroeger is beproefd, eene ernstige poging in het werk heeft gesteld om de ongunstige verhouding, waarin genoemd publiek in zake Middelbaar Onderwijs verkeert, althans eenigszins te verbeteren.

Sluiten