Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar de nieuwste Verordeningen op ons Lager Onderwijs nog toestaan, dat ook elders dan op de drie hoofdplaatsen van Java examens voor onderwijzer worden afgenomen, daar ligt het voor de hand, dat men hetzelfde mogelijk acht voor de toelatingsexamens tot de Hoogere Burgerscholen. Toch zou ik deze examens, voor de Buitenbezittingen, niet in hun geheel door de eigen onderwijzers van de candidaten willen laten afnemen, maar op eene andere wijze het doel trachten te bereiken.

Veertien dagen geleden namen wij uit het „Algemeen Handelsblad" van Amsterdam eene circulaire over, waarin de directeur van de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus te 's Gravenhage. Dr. C. J. J. Ninck Blok, de medewerking inroept van de hoofden van scholen, waarvan leerlingen aan het toelatingsexamen wenschten deel te nemen. En daar zijn geen kostbare zeereizen noodig om op de gewone wijze examen af te leggen! De heer Ninck Blok begint zijne circulaire aldus:

„De toelatingsexamens tot de H. B. S. met 3jarigen cursus, met hoeveel zorg ook voorbereid en afgenomen, leeren elk jaar, dat enkele jongelieden worden toegelaten, die later blijken nog niet rijp voor het M. O. te zijn, terwijl ook vermoedelijk wel eens candidaten worden afgewezen, die volkomen op hunne plaats zouden geweest zijn, indien zij

waren toegelaten".

Verder verzoekt hij aan de hoofden eene tabel in te vullen, die de volgende vragen bevat:

1<>. Hoe zijn de vorderingen van den candidaat, met betrekking tot de eischen van het toela-

Sluiten