Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tingsexamen, in Rekenen, Nederlandsch, Fransch, Aardrijkskunde van Nederland, Vaderlandsche Geschiedenis ?

2°. Acht U zijne ontwikkeling voldoende, om het onderwijs in de eerste klasse met vrucht te kunnen ontvangen?

3°. Wil U mij mededeelen, om daarvan in zijn belang gebruik te maken, indien hij tot de school is toegelaten, of hij bevattelijk is of niet, of hij traag dan wel werkzaam van natuur is, of U in het algemeen mij omtrent zijn karakter inlichtingen kunt en wilt geven?

Aan het verzoek van den heer Ninck Blok is gaarne voldaan*) en,

„dientengevolge kon het examen belangrijk vereenvoudigd worden. Alle aspiranten kregen schriftelijk werk; en wanneer dit voldoende bleek overeen te stemmen met de meening van het schoolhoofd, dan bleef het mondeling examen achterwege''.

Welnu, onze Regeering neme in de Reglementen op de drie H. B. Scholen en de H. B. School voor Meisjes de bepaling op, dat het mondelinge gedeelte van het examen voor aspiranten, wonende op de Buitenbezittingen, aldaar kan afgenomen worden

*) AVat ik niet begrijp en ook niet billijk. De onderwijzer, wien een leerling wordt toevertrouwd, heeft dunkt mij, zonder voorafgaande verlof van de ouders, geen recht om van zijn bekenheid met het meerdere of mindere kunnen en weten van dien leerling de kans op slagen van dezen aspirant te verkleinen. Zelfs als hij, van A goeds verklarende, over 1! zwijgt, is dit al eene aanwijzing ten nadeelc van B, en m. i. tevens iets als schending van ambtsgeheim. Daarom zou ik een voorschrift van de daartoe bevoegde autoriteit verlangen om dit te regelen, 1900.

Sluiten