Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De deux maux il faut éviter le pire. Men voelt het, 't is slechts de vraag, welke van de twee kwalen hier de ergste is. De ineest gewenschte toestand zou echter zijn, dat de tijdelijke leeraar niet alleen bewijzen kon geven van practische geschiktheid, maar ook van zijne theoretische bekwaamheid. En dit ware naar mijne bescheidene meening zeer goed te verwezenlijken, zoo onze Regeering het ernstig mocht willen en daarbij bedacht, dat het beste vaak de vijand is van het betere.

De examen-commissies voor het Middelbaar Onderwijs in Nederland zouden voor het schriftelijk gedeelte hetzelfde kunnen doen, wat hier en in Nederland, bij de eindexamens der Hoogere Burgerscholen geschiedt. Men zende n.1. de schriftelijke opgaven, liefst uitgebreid, verzegeld naar hier, en het door de candidaten afgeleverde werk, onder streng toezicht vervaardigd, worde hierna evenzoo naar Nederland opgezonden. Verder konden de candidaten hier een kort mondeling examen ondergaan; het hoofdgewicht moest echter geheel op het schriftelijke gedeelte vallen. Voor de moderne talen kon men bijv. voor het mondeling gedeelte volstaan met te onderzoeken, of de candidaat al dan niet eene goede uitspraak heeft en de taal correct en vloeiend spreekt. Voor de moderne talen wordt in Nederland één dag schriftelijk examen afgenomen; er was niets tegen, dat hier het schriftelijke examen bijv. drie dagen duurde. En op zooveel schriftelijk werk, houd ik mij overtuigd, zou de betreffende Commissie in Nederland, verder ingelicht door de resultaten van het mondeling onderzoek, genoegzaam in staat

Sluiten