Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zich aangemeld, of hij wordt geplaatst; eene regeling, waarvoor de belanghebbenden niet anders dan dankbaar kunnen wezen. En lijdt 's lands schatkist er onder? In geenen deele, het omgekeerde is 't geval, 't Kon dus toch, althans bij één Departement, anders en beter ook! Evenzoo geloof ik, dat het examineeren op een afstand uitvoerbaar zou blijken, al zou de invoering eenige moeite kosten.

Zou een en ander te groote bezwaren opleveren? Ik geloof het niet, en zoo de vraag, of examens, als hier beschreven, als voldoende waarborgen zouden kunnen gelden, an maszgebender Stelle bevestigend mocht beantwoord worden, dan zal voor onze Indische onderwijzers en anderen de gelegenheid wel geopend worden om ook hier bewijzen te geven, dat zij de vereischte kennis bezitten om als leeraar bij het M. O. op te treden. Wat hiervan zij, zal de tijd ons leeren.

Naschrift 1900. Het eerste gedeelte van dit pleidooi is thans werkelijkheid. Ook op plaatsen buiten Java wordt tegenwoordig gelegenheid geboden om toelatingsexamen voor de Hoogere Burgerscholen af te leggen. Voor een examen middelbaar onderwijs is nog altijd een verlof naar Nederland noodzakelijk, wat niet in 't belang van den aspirant-leeraar en zeker niet in 't belang van de Koloniale schatkist is.

Sluiten