Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nen, niet zelf met dergelijk onderwijs belast zijn. Zoo had wijlen de heer Mr. de Gelder, President van het College van Curatoren over het Gymnasium alhier, hooge verwachtingen van een consequente doorvoering van Gouin's methode, al moest hij erkennen, dat de weinige tijd, die bij het Middelbaar Onderwijs voor elke vreemde taal is uitgetrokken, en het groot.e getal leerlingen in elke afdeeling even zoo veel ernstige bezwaren tegen die leerwijze zijn.

In het straks aangehaalde tijdschrift wordt ons o.m. verteld (ik moet hier afgaan op mijn geheugen, daar ik het Tijdschrift niet te mijner beschikking heb), hoe een vijftal knapen in Engeland, welke Fransch geleerd hadden, doch geen gesprek in die taal konden voeren of volgen, na zeven maanden onderwijs volgens de directe methode, verminderd met ééne maand vacantie, gemakkelijk Fransch spraken, ja zelfs dachten in het Fransch.

Ik meen, dat dit resultaat al heèl weinig bewijst. Vooreerst omdat elke proefneming met iets, waarmee men dweept, een geheel onvertrouwbare maatstaf is, daar hierbij steeds met een buitengewonen ijver gestreefd en gewerkt wordt, en de resultaten door een gekleurd glas worden opgenomen.

2°. Die leerlingen kenden al grammatica, hadden al vertaaloefeningen gemaakt.

3°. Er waren 5, zegge vijf, leerlingen en er werd, gelijk bij ons middelbaar onderwijs, drie of vier keer in de week drie kwartier les in die taal gegeven??

Neen, dat laatste beweert de schrijver niet.

Sluiten