Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neemt den denkenden lezer daardoor al dadelijk tegen zich in.

Intusschen, wij willen deze phrasen laten voor hetgeen zij zijn en de zaak op zich zelve beschouwen.,

Wat is de natuurlijke weg om een taal te leeren hoe leert een kind zijn moedertaal?

Niet door de studie van grammatica, evenmin als het loopen leert door de wetten van de zwaartekracht en het evenwicht te bestudeeren. Maar spreekt het nu van zelf, zooals men dikwijls aanneemt, dat de natuurlijke methode ook altijd de beste methode is? De onderofficieren van de infanterie leggen het den recruten, wat het loopen betreft, gewoonlijk anders uit; dezen hebben volgens hen zelfs geen flauw begrip van behoorlijk loopen. Evenzoo zou eene moeder uit den ontwikkelden stand, die zich erop toeleggen wilde, haar kind al spelende, in elk geval zonder inspanning te vorderen, volgens een systeem onderwijs in 't spreken en daarbij 't noodige zaakonderwijs te geven, heel andere resultaten kunnen bereiken dan die de natuurlijke methode geven kan. Indien dan ook eene afdeeling van eene Hoogere Burgerschool, dus ongeveer 25 leerlingen, drie of vier maal in de week drie kwartier les kreeg van een Franschman of Duitscher, die hun Fransch, resp. Duitsch leerde, juist op de wijze, zooals een jongen in Frankrijk of Duitschland zijn moedertaal door den omgang leert, dan zouden wij zeker treurige resultaten te zien krijgen, verre, zeer verre beneden hetgeen ons middelbaar onderwijs dan toch bereikt. Het feit is, dat de natuurlijke methode ons in hoofdzaak

Sluiten