Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEÏT LEERBOEK VOLGEIS

de

DIRECTE METHODE.

(Opgenomen in het: „Het Onderwijs' van 12 Febniari 1898, No. 7).

R. de Raaf. Handleiding voor het eerste Onderwijs in de Hoogduitsche Taal. P. Noordhoff, Groningen. Prijs f 0.80.

De schrijver begint zijn Voorbericht met de m. i. juiste woorden:

„Zal iemand de Duitsche taal zuiver gebruiken, zoo dient hij kennis te hebben van de vormveranderingen der woorden, samenhangende met het gebruik van deze in den zin. Naar onze meening moet die kennis opzettelijk aangebracht worden, daar het getal uren, waarin op onze scholen les in de vreemde taal wordt gegeven, te gering is, dan dat door gesprekken over allerlei onderwerpen de leerlingen zóó ver zouden zijn te brengen dat zij als bij intuïtie, steeds den juisten vorm leerden gebruiken".

Na deze woorden zou men een leergang verwachten, die als een vast systeem tot in alle onderdeelen in elkaar sloot, waarbij de spraakkunstregels misschien tot een minimum beperkt werden, maar waar ze toch geregeld behandeld

Sluiten