Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

afgelegd, welke de wet van haar eischte, doch ook deze alleen, die zou, al ware zij ook nog zoo bekwaam en ijverig, den dienst moeten verlaten 0111 de promotie voor anderen te verbeteren. Dit zou m. i. onbillijk zijn, ten hoogste nadeelig voor het openbaar onderwijs en daarbij zeer in 't nadeel van 's lands schatkist. Men boude toch eens op, zoowel bij andere takken van dienst als bij 't onderwijs, te pleiten voor de pensionneering van ambtenaren bepaaldelijk met het doel om de promotie te verbeteren. Er ligt, dunkt mij, iets stuitends in. Iets anders is het, waar bijv. bij 't openbaar onderwijs het Schooltoezicht komen moet tot de verklaring, dat de (hoofd)onderwijzer of (hoofd)onderwijzeres niet meer ten volle berekend is voor zijne of hare taak. Dan inderdaad is pensionneering gewenscht; het belang van kinderen en ouders, het belang van den betreffenden tak van dienst moet zwaarder wegen dan het verlangen van den ambtenaar om in zoo'n geval nog te blijven doordienen. Daarvoor is het pensioen.

Sluiten