Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenzoo kon dergelijk diploma misschien gevoegelijk faciliteiten verleenen bij de examens voor Stuurlieden voor de Groote en de Kleine Vaart, voor den dienst bij de Spoorwegen, bij het Mijnwezen, bij de in- en uitvoerrechten en wellicht bij andere takken van den openbaren dienst. Misschien ook niet; dat zouden de betrokken autoriteiten moeten uitmaken.

Verder zou, geloof ik, de handel spoedig genoeg de ervaring opdoen, dat jongelui, die de II. B. S. met 3-j. cursus met succes doorloopen hadden, gemiddeld bruikbaarder kennis hadden opgedaan dan zij, die aan het einde van het 3" studiejaar de H. B. S. met 5-j. cursus verlaten hadden. Want het onderwijs aan de eerste inrichting moest voor alles op de practische eischen des levens gericht zijn, al was zij niet en mocht zij niet zijn eene opleidingsschool voor een bepaald vak. De wetenschap, dat particulieren bij handel, industrie en landbouw behoorlijk prijs stelden op het diploma van de nieuwe middelbare school zou zeker ook voor vele ouders eene groote aanbeveling zijn voor die school. Daarbij komt, dat men zich toch ook wel meer en meer ervan bewust moet worden, dat eene studie aan de H. B. S. met 5-j. cursus in vele gevallen met groote bezwaren verbonden is. In 't gunstigste, niet veel voorkomende, geval kunnen leerlingen, die voor het eerst tot de H. B. S. zijn toegelaten, acht jaren later ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur, -1- negen jaren later Ingenieur en + een dozijn jiren later arts zijn, terwijl de leerlingen van de H. B. S. met 3-j. cursus drie

Sluiten