Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jaren later reeds 't werkdadige leven intreden kunnen. En hoe velen van de eersten zijn er niet, die hun doel heelemaal niet bereiken? Zeker wel 80 percent, terwijl het uitzondering zal zijn, als een leerling van de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus het niet tot een goed eindexamen kan brengen.

In het hoofdartikel van het „Bataviaasch Nieuwsblad" van 6 Jan. 11., onderteekend „G. G." zegt deze o. m.: „Vooral moest (ik geloof ook „zal") het groote getal van hen, die jaar in jaar uit den 5-j. cursus van het Gymnasium in de lagere klassen (zelfs in I of II) verlaten, menig vader tot nadenken stemmen en hem leeren, dat niet ieder kind in de wieg gelegd is om eindexamen te doen en later het niet minder moeielijk examen aan afd. B., aan de Polytechnische School te Delft of aan een Universiteit. Heeft niet reeds menig vader de toekomst van zijn zoon op het spel gezet door overdreven voorliefde voor een ambtelijk baantje en door illusies, die niet voor verwezenlijking vatbaar waren? En met welk recht doet hij dat of heeft hij dat gedaan? — Laat toch ieder vader of voogd in dezen de noodige voorzichtigheid betrachten en eerst inlichtingen inwinnen omtrent den aanleg van zijn zoon; laat hij vooral ook de financiëele gevolgen berekenen van lang voortgezette studiën".

Verder zou het Gouvernement er rekening mede behooren te houden, dat de school ook vooral bestemd zou zijn voor hen, wier financiëele positie niet toelaat veel aan hunne kinderen ten koste te leggen en die dezen toch gaarne meer kennis willen meegeven in den strijd om 't bestaan dan

Sluiten