Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den plicht, welke op de overheid als belastin gheffer rust, den plicht namelijk om zich voor elke begunstiging van bijzondere personen of klassen van personen te wachten, maar juist daarom al die onderscheidingen in te voeren, welke in den aard van de belasting of in de bijzondere omstandigheden van de belastingschuldigen hare rechtvaardiging vinden en die men niet kan verwaarloozen zonder dat de druk van de belasting ongelijkmatig worde". Dat een dergelijke ongelijkmatige druk zich hier niet, of anders toch zeker slechts bij hooge uitzondering, heeft doen gevoelen, daarvoor is bij de Indische regeling der schoolgeldheffing op vrijgevige wijze gezorgd. Dit heeft Prof. Buys vermoedelijk niet geweten, anders had hij in zijn standaardwerk daar wel op gewezen.

Wat men voor het lager onderwijs deed, deed men echter niet voor het middelbaar onderwijs.

Dit is dan ook geen onderwijs voor alle ingezetenen bestemd, is niet het eigenlijke volksonderwijs. Dit laatste is wel de reden, dat dit onderwijs aan niemand gratis wordt verstrekt. Intusschen stelde men de bijdrage toch niet zoo hoog, of een veel grooter percentage der bevolking kon zijne zoons van dat onderwijs laten profiteeren dan zulks in Nederland het geval is, waar de kosten van het middelbaar onderwijs door allen gedragen worden, terwijl slechts een klein deel van het volk er gebruik van maken kan.

Kan hier een vader geen 10, resp. 15 gulden 's maands betalen, dan helpt al licht een bloedverwant of een der bestaande fondsen. Ik wensch

Sluiten