Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15 gl. voor de twee hoogste klassen. Ik zou het wenschelijk vinden, dat het schoolgeld voor alle klassen 't zelfde ware, bijv. 12 gl., wat voor het Gouvernement wel ongeveer gelijk blijven zou, en 8 gl. ]>er maand voor alle klassen der Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus. AVanneer de jongens wat onder worden, kosten zij to b al meer aan de ouders, en het is voor de leerlingen niet alleen, maar ook voor den Staat van belang, dat de eersten zooveel mogelijk het einddoel bereiken. Daarom worde iedere hinderpaal hiertegen, zoo mogelijk, weggenomen. Thans, nu de lagere klassen van onze Hoogere Burgerscholen tevens dienst doen voor school met Uitgebreid Lager Onderwijs, is er wel wat vóór om het bedrag van bet schoolgeld voor de lagere en voor de hoogere klassen te doen verschillen; bij de oprichting van eene Hoogere Burgerschool met 3-j. cursus zou ik hier te Batavia een uniform schoolgeld voor alle klassen derzelfde school beter vinden.

Zooals ik straks reeds zeide, is het schoolgeld wel voor betrekkelijk weinigen bepaald een beletsel om de middelbare school te bezoeken, maar dit geldt niet voor gezinnen, waar twee of meer zoor.s (voor de meisjes is bet middelbaar onderwijs hoe belangrijk ook voor haar, toch nog altijd, min of meer een luxe-artikel^ tegelijkertijd de middelbare school bezoeken. Daar kan het schoolgeld al licht een groot, ja onoverkomelijk bezwaar zijn.

Men moest daarom, dunkt mij, eene regeling treffen in dezen geest: de eerste van twee of meer broeders betaalt het volle schoolgeld, de tweede

Sluiten