Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mij dankt, voor eene regeling als deze spreken twee redenen, ééne van billijkheid en ééne van utiliteit.

Dc ïlegeering schenkt aan alle ingezetenen, zonder uitzondering, de gelegenheid om, in hoofdzaak op hare kosten, kennis op te doen. Een jaar lang kan ieder jongtnensch telkens een cursus volgen.

Wie nu door eigen schuld of door mindere geschiktheid voor de studie van dien cursus niet het voordeel gehad heeft, dat deze ook voor hem had kunnen hebben en die daarom nog eens dien cursus volgen moet 0111 verder te kunnen komen, die leerling mag m. i. niet voor den tweeden keer aanspraak maken op hetzelfde offer van den Staat te zijnen behoeve. Bij ons middelbaar onderwijs is bet niet noodig en ook niet gewenscht om hen, die niet voldoende van den cursus geprofiteerd hebben, het tweede leerjaar de volle kosten te laten bel.alen. Verre van daar, maar eene verhooging van bijdrage in de kosten acht ik volkomen billijk en ook gewenscht. Gewenscht tegenover de belastingbetalende ingezetenen, en tevens gewenscht voor het onderwijs zelf. En bier ben ik als van zelf gekomen tot de tweede reden, nl. die van utiliteit, welke m. i. voor de door mij beschreven regeling aan te voeren is. De ijver van vele leerlingen zal er zeker door bevorderd worden, En als door die regeling op de Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus een zeker percentage van die leerlingen, welke niet voor studie in de wieg gelegd zijn, één of twee jaren vroeger van de school verdwijnen, zoo zal dat zeker in den

Sluiten