Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den vijfjarigen cursus bij dat examen gevorderd wordt. In dit opzicht ben ik het niet eens met den heer v. r». H., die dezer dagen in ons blad de weuschelijkheid bepleitte, dat van de aspiranten in hoofdzaak gevorderd zou worden, dat zij een gemakkelijk Fransch prozastukje konden lezen en in 't Hollandsch vertalen. Mij komt het voor, dat de lagere school hen zoo ver behoort te brengen, dat zij in de eerste plaats de eenvoudigste spraakkunstige regels kennen en, met niet al te veel fouten, weten toe te passen.

In een artikel van den vroegeren Redacteur van dit blad drukt de schrijver den wensch uit, dat de thans gevorderde kennis van het Fransch als eisch bij het admissie-examen voor het middelbaar onderwijs vervallen moge. Ik zou mij daarmee desnoods kunnen vereenigen voor de Hoogere Burgerschool met driejarigen cursus, mits zoo opgevat, dat men het Fransch bij het toelatingsexamen facultatief stelde. Maar dan moesten de aspiranten, die zonder Fransch werden toegelaten, op de Hoogere Burgerschool ook heelemaal geen les in die taalontvangen.

Want ik geef gaarne toe, dat er wellicht geen leervak aan te wijzen is, waaraan, hier en in Nederland, zoo vaak tijd en moeite verspild worden. Want zeker is zoo goed als verspild alle studie van het Fransch op de lagere school voor die leerlingen, en dat zijn er vele, die de studie van die taal niet verder voortzetten. En zij, die slechts ééne of twee klassen van de Hoogere Burgerschool doorloopen, wat hebben ook die in den regel aan het Fransch, dat zij geleerd hebben? Een Fransch

Sluiten