Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een aspirant al dan niet te verwachten is, dat hij met vrucht den cursus zal kunnen volgen. Maar nog een ander recht zou ik hun willen toekennen, namelijk gedeeltelijke of geheele vrijstelling van het admissie-examen te verleenen aan candidaten, die voorzien zijn van een getuigschrift van het hoofd der school, welke zij den laatsten tijd, mits niet korter dan zes maanden, bezocht hebben, waarin verklaard wordt, dat zij de hoogste afdeeling zijner school met succes doorloopen hebben. Deze vrijstelling zal wel alleen geschonken worden aan de leerlingen van die scholen, van welke de ondervinding geleerd heeft, dat hare leerlingen slechts bij uitzondering afgewezen zijn bij het admissieexamen of na toelating ongeschikt gebleken. Evenzoo moeten de leeraars steeds bevoegd zijn om bij een besluit van hunne vergadering eene vroeger verleende vrijstelling in te trekken.

Om nog even op het admissie-examen terug te komen: is het jvenschelijk, dat, in navolging van hetgeen aan sommige middelbare scholen in Nederland voorgeschreven is, een minimum-leeftijd vastgesteld worde voor de toelating tot de H. B. S. met driejarigen cursus? Het komt mij voor, dat het wel in 't belang zou zijn in de eerste plaats van „de knappe kinderen" zeiven, maar ook van het onderwijs, zoo van de nieuwe Hoogere Burgerschool als van die lagere scholen, welke aspirant-hoogei e burgers afleveren. Wanneer niemand tot het afleggen van het admissie-examen toegelaten werd, die niet bij het begin van den cursus, waarvoor dat

Sluiten