Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de studie van de geschiedenis moet gewekt worden, en de goede weg daarbij door het gegeven onderwijs worden aangewezen. De behandeling van de geschiedenis in haar geheel kan, dunkt mij, daaitoe niet leiden; eerder tot het tegendeel.

Bij een regeling, zooals hier boven aangegeven is, zou elke klasse één dag in de week een vol uur gymnastiekles in den namiddag hebben, de derde klasse bovendien twee andere lesiu-en, dus anderhalf uur, op één namiddag van de week; overigens zou voor allen het onderwijs iederen dag om één uur geëindigd zijn. Behalve gedurende de eerste helft van 't jaar voor de laagste klasse, zouden voor allen de lessen 's morgens om zeven uur een aanvang nemen.

Moeten de vacanties op denzelfden tijd vallen als die van de Hoogere Burgerscholen met vijfjarigen cursus, of zou de groote vacantie in het warmste gedeelte van het droge jaargetijde, dus bijv. van begin September tot ongeveer medio October, kunnen vallen?

En nu liet eindexamen. \\ ilde ik bij het toelatingsexamen de beslissing aan de leeraars laten, hetzelfde zou m. i. moeten gelden van de overgangsexamens, en ik zou aan de \ ergadering van leeraars het recht toegekend willen zien om leeilingen zonder examen te bevorderen, waai zij meenden, dat het door den leerling' gepraesteeide gedurende den cursus dit rechtvaardigde. Andeis echter met het eindexamen. Hierbij zou ik de beslissing aan het College van Curatoren willen overlaten. Men zou kunnen bepalen, dat de ~\ ei-

Sluiten