Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gadering van leeraren elk jaar tegen liet einde van den cursus aan het College een voorstel inzond om aan die en die leerlingen van de hoogste klasse het einddiploma te verleenen op de cijfers, door hen gedurende het jaar behaald, en van de overige leerlingen van die klasse een examen te vorderen. Hierbij moesten van alle leerlingen der hoogste klasse de cijfers over het laatste schooljaar worden overgelegd.

Het voorstel van de leeraarsvergadering ware als een advies te beschouwen; de beslissing berustte bij het College.

Ten slotte de kosten. Ik zal mij niet wagen aan eene becijfering van de kosten.

Het bedrag hiervan hangt natuurlijk in de eerste plaats af van het grootere of kleinere getal leerlingen, die de school bezoeken zullen. Ware dat getal bekend, dan zou zulk eene becijfering tamelijk wel te maken zijn. Nu wil ik slechts op het volgende wijzen: Een gedeelte der kosten wordt vergoed door vermindering van uitgaven aan het „Gymnasium Willem III", want al licht zouden 50 percent of meer van de leerlingen der H. B. S. met 3-jarigen cursus, indien deze laatste inrichting niet bestond, het „Gymnasium W. III" bezoeken, en van dezen misschien weder een aanzienlijk deel gedurende Jongeren tijd dan zij nu op de H. B. S. met 3-jarigen cursus verblijven.

Het grootste deel der kosten bestaat in de traktementen van het onderwijzend personeel.

Nu bedragen de traktementen der leeraars aan de H. B. S. met 5-j. cursus van 450 tot 750 of

Sluiten