Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 550 — 850 gl. 's maands. Eene redelijke basis, waarop dit verschil berust, bestaat, voor zooverre mij bekend is, niet. In Amsterdam genieten de leeraars, die de volle bevoegdheid hebben voor hun vak, tweemaal eene verhooging van 300 gl. 'sjaars; de andere hebben slechts aanspraak op ééne verhooging tot dat bedrag.

Terwijl hier de een met gedeeltelijke bevoegdheid het tot 850 gl. brengt, krijgt een ander met volledige bevoegdheid voor zijn vak, hetwelk bovendien misschien veel studie en daarbij algemeene kennis eischt, 100 gl. minder. Met uitzondering van den directeur, behoefde van de leeraars aan eene H. B. S. met 3-j. cursus voor de wiskunde en de moderne talen niet meer dan het eerste gedeelte van de middelbare akte, KI en taaiakte letter A, gevorderd te worden.

Aan alle leeraars kon dus, onverschillig hunne bevoegdheid of het vak, dat zij onderwijzen, een traktement van 450-750 gl. worden toegekend, aan den directeur hetzelfde als te Semarang en te Soerabaia*) of wel, wat wellicht verkieslijker ware, men kon hem een zeker bedrag toekennen boven hetgeen hij als leeraar hebben zou. Daar het al licht kan gebeuren, dat een der oudste leeraren van eene der H. B. S. met vijfjarigen cursus,

*) Naschrift 1900. Op de Begrooting voor 1901 is gerekend op een traktement, dat 100 gl. meer zal bedragen, doch' dan zal de directeur van' het op te richten technicum en psssarit tevens de directeur zijn van de nieuwe hoogere burgerschool met driejarigen cursus, waaraan nog wel een handelscursus zal verbonden zijn. Voorzeker een zonderlinge combinatie, zonderling namelijk voor iedereen, die ons goed Indie niet kent.

Sluiten