Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze Regeering, die de belangen van alle ingezetenen, dus ook van de Chineezen, behoort te behartigen en behartigt, zal zeker bij eventueele oprichting van eene H. B. S. met 3-jarigen cursus wel niet afwijken van hare gewoonte in deze, en dus ook de zoons toelaten van eene klasse van ingezetenen, die zoo ruimschoots bijdragen in de kosten van de huishouding van staat.

Wanneer de school in 't leven geroepen wordt, dan zal zij aanvangen met twee of hoogstens drie afdeelingen, n. 1. de 1° klasse, al of niet in twee afdeelingen gesplitst, en, wellicht, eene 2e klasse. Heel groot zullen het eerste jaar dus de uitgaven niet zijn. Vermoedelijk zal een viertal leeraars, behalve de directeur, voldoende zijn, waarbij dan echter nog een zeker bedrag op de begrooting van kosten zal moeten worden uitgetrokken voorlessen, door één of twee leeraars van het Gymnasium te geven.

En hiermede stap ik van dit onderwerp af. Ik hoop, dat de Autoriteit of het College, van wie of van hetwelk het initiatief is uitgegaan, de voldoening moge smaken, dat de zaak doorgaat en zoo mogelijk, nog dit jaar hier in Indië haar beslag krijgt, de noodige gelden bij de volgende begrootingswet in Nederland worden toegestaan en zoodoende de nieuwe school wellicht reeds het komende jaar zal kunnen geopend worden.

Sluiten