Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOLEN MET UITGEBREID

Lager Onderwijs.

(Opgenomen in het: „Het Onderwjis'' van 1 Mei 1897, No. 18).

Al lang wajfjs van plan nog eens te schrijven over Uitgebreid Lager Onderivijs, doch andere, meer oogenblikkelijk aanhangig zijnde onderwerpen schoven mijn plan telkens op den achtergrond. Het hoofdartikel in het nummer van 10 April van ons blad, getiteld: „Een H. B. S. met driejarigen cursus", is oorzaak dat ik er mij heden toe zet om in antwoord op dat artikel, ook mijne meening daaromtrent ter overweging aan te bieden.

Reeds in Nov. en Dec. 1883 heb ik in eenige hoofdartikelen in de „Locomotief" gestreden voorde invoering van Uitgebreid Lager Onderwijs, van Staatswege te geven. In 1885 heb ik in hetzelfde aanbeeld gehamerd; want inderdaad, het was en is mijne vaste overtuiging, dat in dit opzicht veel verzuimd is; veel had in al die jaren door uitbreiding van ons Lager Onderwijs kunnen geschieden in het belang van de schoolgaande jeugd, en 'k heb nooit begrepen, wat toch wel de reden is geweest, dat men een zoo voor de hand liggende gelegenheid om met zóó weinig kosten zooveel goeds te kunnen stichten, ongebruikt liet.

Sluiten