Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog beter zou ik het achten, indien de school voor U. L. O. alleen leerlingen opnam, die op de gewone openbare school tot de laagste afdeeling der hoogste klasse waren toegelaten. Dit zou op grootere plaatsen, vooral waar thans twee eerste klasse scholen zijn, zeer goed gevonden kunnen worden. Neem aan, dat de cursus twee jaren langer duurde dan die van eene gewone lagere school, dan zouden de leerlingen, welke dien cursus geheel doorgemaakt hadden, vrij wat beter toegerust den strijd om het bestaan aanvaarden dan thans met de meeste, n.1. met alle minder gefortuneerden buiten de drie hoofdplaatsen, het geval is. De wet heeft eene dergelijke regeling mogelijk gemaakt en het uitvoerend Gezag gemachtigd bovenbedoelde vakken, desverkiezende ook nog andere, in het onderwijs te doen opnemen.

Zou een particulier, die zooveel dienaren, in casu onderwijzers, te zijner beschikking had, zooveel kennis en bekwaamheid ongebruikt laten, in plaats van ze te doen strekken tot welzijn van hen, wier belang het doel was van al zijn streven?

Nu rijst dadelijk de vraag: zouden voor zulk een regeling de noodige onderwijskrachten nu of over niet te langen tijd beschikbaar zijn? Ik geloof zeker van wel. De onderwijzers met één of meer aanteekeningen op de acte zijn talrijk. Bij een invoering van uitgebreid lager onderwijs zouden de onderwijzers met bij-acten in den regel naar grooter plaatsen gezonden worden. Werd hun, die met het geven van uitgebreid lager onderwijs belast zouden zijn, daarvoor een geldelijke belooning

Sluiten