Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toegekend, die zeer matig gesteld kon worden, zoo zon voortaan voor de onderwijzers, die nn weten dat meerdere inspanning of meerdere kennis hun toch absoluut geen geldelijk voordeel oplevert, een prikkel bestaan om, door goed onderwijs en door zich de vereischte bekwaamheden te verwerven, in aanmerking te komen voor een plaatsing bij het uitgebreid lager onderwijs. En de ouders zouden in de gelegenheid gesteld zijn hun kinderen behoorlijk te laten onderwijzen, zooals zij dat in Nederland in iedere plaats van eenige beteekenis doen kunnen.

Wel zou het doorloopen van zulk een cursus geen rechtstreeksche aanspraak verleenen boven anderen, die dit niet gedaan hadden, voor de bekleeding van openbare ambten, doch ook zelfs bij de H. B. S. met 3 j. cursus in spe zal dit casu quo niet, of anders toch slechts in beperkte mate, het geval zijn. Doch in elk geval, onverschillig of de leeiling in staatsdienst dan wel bij handel en industrie geplaatst werd, het geleerde zou een basis van hooge waarde zijn, waarop kon worden voortgebouwd. Het meeste wordt toch eerst geleerd als de schooltijd achter ons ligt; het komt er vooral op aan, dat iemand een goed hoofd heeft en hem de beginselen van de verschillende vakken, die hij later noodig kan of zal hebben, op deugdelijke wijze bijgebracht zijn.

Laten wij nu eens beproeven om, geheel globaal, de kosten te berekenen.

De uren voor het eigenlijke Uitgebreid Lager Onderwijs zouden bedragen voor A 8, voor B en

13.

Sluiten