Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

school voor U. L. O., voor welke benoeming het afleggen van een of meer extra-examens vereischt wordt. Vv ij komen dus tot het volgende bedrag:

12 X 15 gl. = 180 gl.

Verder zou het overweging verdienen, of niet aan het Hoofd der school eene extra-belooning van bijv. 25 gl. moest worden toegekend voor zijne meerdere zorg en administratieve bemoeiingen. Zoo ja, dan was dit sauien 205 gl. per school en per maand. Nu ware er echter wel niets tegen om voor elk vak, met uitzondering van het Fransch, van iederen leerling één gulden schoolgeld boven het bestaande tarief te vorderen. Nemen wij aan, dat het getal leerlingen gemiddeld in A 15, in B 12 en in C 8 zal bedragen, dan zou dit een bedrag vertegenwoordigen van voor A 15 X 2 = 30 en B en C 20 X 3 = 60, samen 90 gulden.

Straks zeide ik, dat het uur tusschen 12 en 1 zich bijzonder leende voor het teekenondenvijs, doch als de teekenonderwijzer zijne zes lessen, zooals anders wel aanbeveling verdiende, van 12 — 1 gaf, zou hij voor het bezit van zijne akte, dus voor zijne meerdere studie, heelemaal geene belooning ontvangen. Men had het toekennen van eene belooning maar heelemaal aan den GouverneurGeneraal moeten overlaten; doch zooals nu de bepaling luidt, behoorde men casu quo twee of drie teekenlessen in den namiddag te laten geven. De onderwijzer, die met het teekenen belast was, zou dan 30 of 45 gl. toelage ontvangen; overigens zouden de onderwijzers, belast met het geven van U. L. O., eene toelage ontvangen van 45 tot 90

Sluiten