Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klasse bevorderd waren, zouden de meerdere kosten aanmerkelijk hooger komen.

Indien de proef eens genomen werd met b.v. een drietal scholen voor L. en U. L. 0.,J)ijv. te Padang, Makasser en Menado, dan zou dit eene extrauitgave vorderen van ongeveer (ik geloof te mogen zeggen: van hoogstens) 720 gl. per maand of 8640 gulden per jaar, waarmede de Begrooting van Uitgaven moest belast worden.*)

Het eerste jaar zou dit bedrag kleiner zijn, daar er dan nog geen drie afdeelingen zouden zijn, maar van den anderen kant zou het verhoogd worden met eene som voor reis- en verblijfkosten wegens de noodige overplaatsingen van onderwijzers.

Bij eene dergelijke regeling zou aan ouders en kinderen een groote dienst bewezen worden, want de waarde voor de ingezetenen van voldoend en degelijk onderwijs kan niet licht te hoog worden aangeslagen. Ons lager onderwijs, dat toch maaide grondslag is voor alle latere studie, zou een groote schrede vooruitgebracht zijn. Natuurlijk zou eene dergelijke school voor U. L. O. geenszins met eene H. B. S. met drie-jarigen cursus gelijk te stellen wezen, maar waar het betere niet bereikbaar is, zou daar het goede achterwege moeten blijven? Mij dunkt, in dit geval

We schould do as tliey do in the isle of Man: If they can't do as they like, they do as they can.

*) Bij eene rationeele herziening der onderwijzerstraktementen,

waarbij de billijkheid tegenover de ambtenaren evenmin uit het

oog verloren behoefd* > te worden als het belang van 's lands

schatkist, zou, geloof ik, heelemaal geen verhooging van uitgaven noodig zijn. 1900.

Sluiten