Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik eindig met de vraag aan belangstellenden ter overweging aan te bieden: wat is toch de oorzaak, dat onze Regeering al niet lang de Indische jeugd heeft laten profiteeren van hetgeen haar onderwijzers in hun mars voeren boven hetgeen de gewone lagere school van hen eischt?

Ik voor mij heb, zooals ik straks reeds gezegd heb, de reden hiervan nooit begrepen; ik zou er alleen naar kunnen gissen, doch dat wil ik liever niet doen; dat egoïsme de oorzaak zou zijn, gelijk de heer K., misshien wel in een ontevreden bui, beweerde, geloof ik echter allerminst.

EEN WENSCH.

Heden, Zaterdag 15 Mei 1897, had aan de Hoogere Burgerschool voor Meisjes de jaarlijksche Promotie plaats, die door verscheidene belangstellende dames en heeren werd bijgewoond. Alvorens over te gaan tot de uitreiking van de diplomas en het voorlezen van de namen der leerlingen, die tot een hoogere klasse bevorderd werden, richtte de President van het College van Curatoren, de heer Dr. van der Stok, het woord tot de dames, de Directrice en Leeraressen en tot de leerlingen, wier stralend gelaat getuigde van de vreugde, die zij gevoelden over hare bevordering. Tot ons leedwezen kunnen wij, daar de zetter op de copie wacht, slechts het voornaamste met een enkel woord teruggeven.

Sluiten