Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET INKOMEN

VAN DEN HOOFDONDERWIJZER AAN DE

School tct opleidiny van Inlanrfsctie geneeskundigen

te Weltevreden.

.(Opgenomen in het: „Het Onderwijs", van 19 Juni 1897, No. 25).

In eea onzer vorige nummers zeiden wij, dat, we hierop wenschten terug te komen.

Hoe de vraag ia werkelijkheid beslist is, hebben we daar reeds medegedeeld: de tegenwoordige waarnemende hoofdonderwijzer, onderwijzer der 3° klasse, geniet hetzelfde traktement als hij bij 't onderwijs voor Europeanen zou hebben, d. i. 125 gl. als begintraktement-, b3nevens eene toelage van 50 gulden 's maands.

De zaak wordt beheerscht door het Gouvernementsbesluit van 24 Nov. 1875, Stbl. 264 van dat jaar.

Daarbij wordt bepaald:

dat het personeel en de bezoldiging daarvan zoomede

de verdere uitgaven voor deze school, worden vastgesteld als volgt:

één Europeesch hoofdonderwijzer, op eene bezoldiging van f 200 's maands, of één Europeesch hulponderwijzer, op eene bezoldiging van f 125 's maands^ en onder genot daarenboven van eene toelage van f 50 's maands.

Sluiten