Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't Besluit belast geweest is, iets anders gezegd heeft dan in de bedoeling lag. De eerste „hoofdonderwijzer" aan de Dokter-djawascliool had geduiende zeven maanden de f 50 toelage ontvangen, toen hem terugstorting van de onrechtmatig(?) genoten f 350 gelast werd. Dit geschiedde onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal van Rees. Het geld werd terugbetaald, maar de hoofdonderwijzer wendde zich per rekest tot ZExc. om op gronden van vermeende wettelijke aanspi aken, gesteund door z. i. gewichtige redenen van billijkheid, alsnog een andere beslissing te verkrijgen. Het antwoord luidde afwijzend, daar requestrant t> geen recht op had. Op welken grond die beslissing rustte behoefde de financiëel zoo zwaar getroffen onderwijzer niet te weten, en hij weet het nog niet. Indien toch de toelage ook voor den hoofdonderwijzer bedoeld was, dan moet de dooi ons gecursiveerde komma staan, waar zij staat; in het tegenovergestelde moet zij er niet staan, heeft zij zin noch beteekenis (zie bl. 207, ondei).

De belanghebbende vroeg de opinie van een zijner kennissen, wiens beroep het was wettelijke voorschriften te interpreteeren. Deze meende, dat de f 350 ten onrechte teruggevorderd waren. Met ééne uitzondering meenden dit ook de andeien, wier opinie hij nog vroeg. Men raadde hem aan bij den nieuw opgetreden Gouverneur-Generaal Mr. Pijnacker Hordijk op de zaak terug te komen.

Zoo geschiedde

Het antwoord luidde: dat bij de vroegere beslissing werd volhard.

Sluiten