Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitvoerig worden zou. Dit wil ik al wel zeggen, dat ik voor mij niet geloof, dat men in Nederland eene toegevendheid zou huldigen, zooals die dit jaar te Batavia gehuldigd is.

Het schijnt mij toe, dat hier én bij de laatst gehouden eindexamens én bij andere gewichtige beslissingen van de laatste maanden zeer 't gemis gevoeld is van een ambtenaar, zooals Nederland er twee heeft: ik bedoel een inspecteur van het Middelbaar Onderwijs. Het zou m. i. van zeer groot belang zijn, van grooter belang nog dan in Nederland, wijl daar een wet op het M. O. bestaat, dat een centraal toezicht bestond van een deskundige, iemand dus, bij Avien niet alleen geen voorliefde voor persoonlijke of locale belangen bestond, maar bij wien deze ook niet te veronderstellen ware, en dan verder bij voorkeur iemand, die én als leeraar én als directeur zijn sporen verdiend had, dus geacht kon worden in alle opzichten volkomen op de hoogte van zijn taak te zijn. Die was dan tevens de aangewezen president voor de eindexamens, wat aan alle rivaliteit een einde maken zou. Ook bij de benoeming van leeraars zouden vooral zijn adviezen gelden. Zooals de toestand thans is, beslist vrij wel één enkel persoon over de geschiktheid en de kennis van tijdelijke leeraars, worden op het woord van één persoon in zekeren zin akten van bekwaamheid middelbaar onderwijs toegekend, of wordt aan dergelijke, in Nederland verworven akten, voldoende waarde ontzegd. De lezer denke niet, dat ik mij geroepen zou gevoelen kritiek uit te oefenen over

Sluiten