Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leeraar hunne bekwaamheid te toonen, aan C denkt niemand.

Ik geloof, dat wellicht niets meer ontevredenheid kweekt bij de onderwijzers der lagere school dan het feit, dat sommigen hunner bij 't Middelbaar onderwijs geplaatst worden, zonder dat hunne collega's zouden kunnen zeggen, waarom nu juist X en niet Y in de gelegenheid gesteld wordt om te toonen, wat hij kan.

Daarom zij nogmaals gewezen op de wensclielijkheid om ook hier, als dit mogelijk zou blijken, de gelegenheid te openen tot het afleggen van examen voor middelbaar onderwijs.

Om terug te keeren tot den inspecteur van het M. O. in spe. twee vragen doen zich al dadelijk voor: le Zou hij c. q. voldoende werk vinden? en 2e Zouden de kosten geen bezwaar zijn?

1°. Een inspecteur zou op 't oogenblik slechts zeven scholen onder zijn toezicht hebben, n.1. drie H. B. Scholen met vijfjarigen cursus, ééne H. B. S. voor Meisjes, ééne Burgeravondschool en twee gesubsidieerde ambachtsscholen, deze laatste voor het niet-technisch gedeelte.

Indien eene H. B. S. met driejarigen cursus voor Batavia eene werkelijkheid mocht worden,*) dan zouden er dus acht scholen voor zijne rekening komen. Wellicht was de Regeering verder geneigd om, zoo het eenmaal tot oprichting van scholen voor Uitgebreid Lager Onderwijs komen mag, ook deze inrichtingen ouder zijn toezicht te plaatsen, in welk geval hij beter den titel van „inspecteur

*) Wat het geval is, 1901.

Sluiten