Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewone schooluren worden gegeven, kan aan het onderwijzend pesoneel, dat met het onderwijs in Zoodanig vak is belast, daarvoor eene belooning worden toegekend tot een door den gouverneurgeneraal te bepalen bedrag."

Meent de heer Dr. van Lingen dat reeds nu kans zou bestaan op eene herziening dezer koloniale ordonnantie, hoe kort zij ook nog in werking is, dan heb ik er gaarne vrede mede. Maar ik twijfel er zeer aan. Geheel eens ben ik het met den schrijver waar hij zegt: „Het is o zoo jammer dat indertijd de onbeduidende reorganisatie door directeur v. d. Kemp werd tot stand gebracht"; Ik heb er in Het Onderwijs al op gewezen dat men de toekenning van eene belooning voor het geven van U. L. onderwijs maar zonder restrictie aan den Gouverneur-Generaal had moeten overlaten. Dan zou ik er de voorkeur aan geven, gelijk ik reeds vroeger uiteenzette, dat de school voor U. L. O. alleen leerlingen opnam, die op de gewone lagere school tot de laagste afdeeling der hoogste klasse waren toegelaten. Dit zou op grootere plaatsen, vooral waar thans twee eerste klasse scholen zijn, zeer goed gevonden kunnen worden.

Neem aan dat de cursus twee jaren langer duurde dan die van eene gewone lagere school, dan zouden de leerlingen, welke dien cursus geheel doorgemaakt hadden, vrij wat beter toegerust den strijd om het bestaan aanvaarden dan thans met de meeste, n. 1. met alle minder gefortuneerden buiten de drie hoofdplaatsen, het geval is. De wet heeft een dergelijke regeling mogelijk gemaakt en het Uit-

Sluiten