Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor u, 1. onderwijs of eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus. Niet, dat ik eerstgenoemde gelijk zou willen stellen met eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus; zeker geeft deze laatste veel meer dan eene school voor u.1. onderwijs, maar als men het lijstje van den heer Dr. van Lingen in No. 186 van de Java■ Bode nagaat, dan ziet men dat in de stad, die na de drie hoofdplaatsen het grootst getal Europeesche inwoners heeft, n. 1. Padang, dit getal toch slechts 1805 bedraagt. Het is, dunkt mij, niet aan te nemen, dat de Regeering er toe besluiten zal gelden op de begrooting te brengen voor eene directe oprichting van hoogere burgerscholen met driejarigen cursus voor soortgelijke plaatsen.

Men beginne met enkele scholen voor u.1. onderwijs en dan zal de tijd leeren waar oprichting van nieuwe scholen, respectievelijk van ééne nieuwe school voor middelbaar onderwijs, gerechtvaardigd is.

Mocht de regeering besluiten tot de uitbreiding van ons openbaar lager onderwijs, dan zal de vraag zich voordoen of voor meisjes afzonderlijke scholen moeten worden opgericht, dan wel of de scholen voor u. 1. onderwijs gemengde scholen zullen zijn. Als ik met mijn ervaring te rade ga, dan wil het mij toeschijnen dat, ook met het oog op de meerdere kosten, afzonderlijke scholen voor meisjes niet noodig, misschien niet eens gewenscht zijn. Hierop kom ik wellicht later nog eens terug. In een tweetal artikelen in het Bataviaasch Nieuivsblad, getiteld „l'Egale de l'homme", heb ik reeds in 1888 gepleit voor u. 1. onderwijs voor meisjes.

Sluiten