Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vloeiendheid bij 't spreken, maar verloor aan kracht van uitdlukk'ng. Meer en meer gingen de uitgangen der woorden verloren; eerst werden zij tot toonlooze lettergrepen verlaagd om later geheel te verdwijnen. Van het latijnsche woord homines bleef over hommes, feitelijk twee letters: om; episcopus daalde af tot evêque en bisschop, en liet Gotische woord habaida is ons tegenwoordig had. In den mond van menigen Hollandschen of Zeeuwschen boer zijn van dit woord slechts twee letters overgebleven, nl. at. Het Gotische woord habaidèdeima wordt in 't Engelsch vertaald door had.

De verarming van de taal, in deze richting, is niet te keeren; alleen door de schrijftaal werd tot dusverre langer tegenstand geboden aan deze strooming.

Eene Amsterdamsche straat heet „Czaar Peterstraat", wat in den volksmond vaak vervormd wordt tot „Salpeterstraat." Toch zal de naam „Czaar Peterstraat" zich handhaven en, misschien, over lange jaren den volksnaam verdringen, Dit komt, omdat hij op de hoeken van de straat geschreven staat, in offlciëele stukken, dus in geschrifte, aldus betiteld wordt. Zoo ook kan onze schrijftaal er veel toe bijdragen om de verarming van onze taal tegen te houden, want, men vergete het niet, de schrijftaal moge, in 't geheel genomen, afhankelijk zijn van de spreektaal, zij werkt tevens regelend op deze terug, Anders oordeelt de heer Kollewijn, zie bl. 419 van de Juli-aflevering van het Tweemaandelijksch Tijdschrift; op bl. 425 van hetzelfde nummer echter erkent hij den invloed van de schrijftaal.

Sluiten