Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het En^elsch geen rijke taal? Deze tegenwerping heb ik meer dan eens gehoord. Wat is daarvan ?

Het Engelsch is, in één opzicht, een rijke, wellicht de rijkste taal, namelijk in zijn woordenschat. De oorzaak hiervan kunnen wij laten rusten. Doch in een ander opzicht, d. i. in betrekkingsvorraen, is het zeker eene der armste talen van Europa, en staat het bij het Nederlandsch, meer nog bij het Hoogduitsch, verre ten achter. Die twee eigenschappen van de Engelsche taal, n.1. haar rijkdom aan woorden naast haar armoede aan buigingsvormen, wenschte ik, in 't kort, wat meer van naderbij te beschouwen en zulks in verband met het Kollewijnisme.

De eerste is van groot belang: is niet alleen een geraak in 't mondeling en schriftelijk verkeer, maar bevordert ook in hooge raate de intellectueele ontwikkeling van het kind, dat die taal tot moedertaal heeft. Een voorbeeld zal mijne bedoeling duidelijk maken.

Een Inlandsch kind hier op Java leert maar weinig namen van kleuren: bruin, rood en nog andere schakeeringen heeten alle merah; of het iets weglegt, opbergt dan wel voor later bewaart: 't is alles simpan. Welnu, dat kind zal, door de armoede van zijn taal, ook armoe aan denkbeelden hebben. Het zal een veel minder heldere voorstelling bezitten van het onderscheid tusschen rood en bruin dan een Europeesch kind, dat voor elke van die twee kleuren een woord heeft.

Want de zaken hebben de woorden in 't leven geroepen, maar ook omgekeerd doen de woorden

Sluiten