Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindexamen aan eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus afgelegd hebben, voortaan wellicht plaatsing zullen kunnen vinden bij den post- en telegraafdienst. Les idéés marchent, ook in Indië, zij het dan ook langzaam.

Maar de begrooting voor het onderwijs voor Europeanen, dat voor duizenden ingezetenen is bestemd, is toch reeds zoo hoog, vooral tegenover het onderwijs voor de millioenen „kinderen des lands". De Java-Bode wees daar dezer dagen al weer op.

Ik zou de Redactie echter willen vragen, waarom altijd bij voorkeur op Onderijs moet bezuinigd worden: aan de goede scholen en de goede wegen kent men den goeden staat, zegt een Duitsch spreekwoord. Weinig zaken zijn zeker in hoogere mate een publiek belang dan goed onderwijs; daarbij de begrooting voor onderwijs wordt steeds hooger, maar neemt niet ook aanhoudend de Europeesche bevolking sterk toe? Het openbaar onderwijs in Indië staat nog in meer dan één opzicht achter bij dat onderwijs in Nederland. Men strijde dus niet tegen de uitgaven voor ons openbaar onderwijs, maar wel, en krachtig ook, voor uitbreiding, overal waar dit noodig is, van het Inlandsch onderwijs. Het spijt mij, dat zoo heel zelden iemand, bij 't Inlandsch onderwijs werkzaam of langs anderen weg hiervan voldoende op de hoogte, zich geroepen voelt over dit onderwerp te schrijven, en te strijden voor eene ruime opvatting van eene regeeringstaak, die eerst heel langen tijd verwaarloosd is, waarop men, dit meer nog in Nederland dan hier, in een

Sluiten