Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen reeds offers gebracht moeten worden bij de inrichting van het onderwijs, maar die schijnen mij niet van overwegend bezwaar. Iets anders echter ware het alle leerlingen van eene groote hoeveelheid vakken iets te laten leeren, welk iets door de minste jongens en wellicht door geen meisjes zou worden voortgezet.

Overweging, casu quo, verdient m.i. het volgende. Op eene hoogere burgerschool als te Djogja, die uit den aard der zaak door vele toekomstige industriëelen en landbouwers zou bezocht worden, ware wellicht wat meer plantekunde en scheikunde dan gewoonlijk op eene hoogere burgerschool met driejarigen cursus onderwezen wordt, gewenscht; misschien ook, facultatief, onderwijs in 't Javaansch. En zou dan aan de mannelijke leerlingen, na afgelegd eindexamen, niet nog één jaar onderwijs kunnen gegeven worden in deze drie vakken, zoo mogelijk vermeerderd met de eerste beginselen van de stoomwerktuigkunde? Dan konden zij daar vrij wat van weten. De leeraar der natuurwetenschappen had misschien ook met dit vierde jaar erbij niet te veel lesuren. Zouden zij, die hunne macht en hunnen invloed op het oogenblik aanwenden om in Djogja, zoo mogelijk, eene middelbare school van Gouvernementswege te doen oprichten, voor zoo'n geval de kosten voor zulk een op zich zelf staande vierde jaar niet langs particulieren weg weten te vinden? Want het zou, althans voorloopig, wel niet aan te bevelen zijn meer van 's lands schatkist te vragen dan wat eene middelbare school op zich zelve toch al eischt.

Sluiten