Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beperkingen moeten inhouden. Zoo behoort m. i. kerkelijke richting geenszins als beletsel te gelden om subsidie te genieten, wat in Holland vroeger vaak beweerd werd. Als voorwaarde dient echter te gelden: toegang voor alle kinderen, die volgens hun leeftijd in de termen vallen om de school te bezoeken en niet uit hoofde van slecht gedrag, besmettelijke ziekte, wanbetaling of andere redelijke oorzaken kunnen worden afgewezen. Verder voldoende schooluren en onderwijskrachten, gezonde lokalen e.d. en vooral meer rechtstreeksch toezicht en meer invloed op den gang van zaken van wege het openbare schooltoezicht dan bij andere particuliere scholen het geval is. En dan alleen subsidie, indien en zoolang de bevoegde, deskundige autoriteiten verklaren, dat de school aan de eischen van eene goede opvoeding en goed onderwijs behoorlijk voldoet. Met dit laatste voorschrift moet niet getransigeerd worden. Het bedrag der subsidie kan zijn voor eiken leerling tussclien de zes en de zestien jaren de helft van hetgeen een leerling op de gouvernementsscholen gemiddeld kost, en op plaatsen, waar geen openbare school gevestigd is, zoo noodig meer bijv. drie vierden daarvan of, bij zeer gunstige rapporten van het deskundig schooltoezicht, zelts het volle bedrag.

Als zoo een algemeen voorschrift tot stand kwam, wat toch wel in de bedoeling van art. 4 van het O. R. zal liggen, dan zou er in dit opzicht voor particuliere onderwijzers meer zekerheid bestaan, wat in de eerste plaats aan de Binnenlanden kon ten goede komen. Want een nieuw optredende

Sluiten